ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วัตถุประสงค์ของทุน

๑. เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน
๒. เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการที่มีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน
๓. เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน
๔. พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระภิกษุและสามเณรมีความสำนึก และเป็นประโยชน์ในสังคมไทย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุน

เป็นพระภิกษุ สามเณรที่ มีสัญชาติไทย หรือพระภิกษุ สามเณร ต่างชาติที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ไทย มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือก ตามเกณฑ์ของโครงการ ฯ และของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะพิจารณางดสิทธิผู้รับทุนการศึกษาหากถูกลงโทษทางวินัย ประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกลงโทษทางกฎหมาย

ประเภทของทุน

ทุนศึกษาบาลีชั้นสูง

เป็นทุนสำหรับผู้ที่สอบผ่าน ป.ธ. ๕ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๖ โดยจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึง ป.ธ.๙ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง ดังนี้

  • ป.ธ. ๖ ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท/ปี
  • ป.ธ. ๗ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี
  • ป.ธ. ๘ ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี
  • ป.ธ. ๙ ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี

ทุนระดับอุดมศึกษา

เป็นทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยจะได้รับทุนต่อเนื่องและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย ดังนี้

  • ปริญญาตรี ทุนละ ๙,๐๐๐ บาท/ปี เป็นเวลา ๔ ปี
  • ปริญญาโท ทุนละ ๑๘,๐๐๐ บาท/ปี เป็นเวลา ๒ ปี
  • ปริญญาเอก ทุนละ ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี เป็นเวลา ๓ ปี

ทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภิกษุและสามเณรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตร ความสามารถในการสอนกัมมัฏฐานและเผยแผ่วิปัสสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสืบทอดวิถีแห่งพระวิปัสสนาจารย์อย่างถูกต้อง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศน์

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเทศนาธรรมแก่ พระภิกษุและสามเณร ทั่วประเทศ และสืบทอดวิถีแห่งการแสดงธรรมเทศนาอย่างถูกต้อง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริก

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้หลักการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย ให้แก่พระภิกษุและสามเณรทั่วประเทศ และสืบทอดวิถีแห่งพระธรรมจาริกอย่างถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลโดยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

การขอรับทุนการศึกษา

พระภิกษุและสามเณรที่ประสงค์จะสมัครรับทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยสามารถติดต่อได้ที่สถาบันการศึกษาของสงฆ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อพิจารณาของแต่ละสถาบันสงฆ์ ดังนี้

ทุนศึกษาบาลีชั้นสูง ติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่กองบาลีสนามหลวง

ทุนระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในคณะหรือสาขาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
มหากุฏราชวิทยาลัย

ทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศน์ ติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริก ติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารและวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

การมอบทุนการศึกษา

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จะมีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาปีละ ๑ ครั้ง

การบันทึกประวัติผู้รับทุน

สำหรับพระนิสิตที่ได้รับทุนจากโครงการ ฯ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่